សេចក្តីណែនាំ អំពីការចុះឈ្មោះ បង្កើតវេបសាយ

by EZWebkh - 26 Th12 2017

ការណែនាំ អំពីការចុះឈ្មោះបង្កើតវេបសាយ
ដើម្បីចុះឈ្មោះគេហទំព័ររបស់អ្នកសូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ ៖
១. សូមចូលទៅ ezwebkh.com
២. ចុចលើចំណុចប្រទាក់និងជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអ្នកពេញចិត្ត ។
៣. សូមចុច មើលសាកល្បង ឬចុះឈ្មោះ ។
ក. ព្យាយាមចូលមើលសាកល្បងទំព័រវេបសាយគំរូ ។
ខ. ចុះឈ្មោះ ដើម្បីបន្តការចុះឈ្មោះចំណុចប្រទាក់ដែលបានជ្រើសរើស ។
៤. បន្ទាប់ពីចុចចុះឈ្មោះ ឬ សូមចាប់ផ្ដើមបង្កើតវេបសាយជាមួយចំណុចប្រទាក់នេះអ្នកបន្តបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រ។
១. អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាអ៊ីម៉ែលអ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយត្រូវបានចុះឈ្មោះ ។
២. ពាក្យសម្ងាត់ ៖ លេខសំងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានចុះឈ្មោះ។ (ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះសូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលបានចុះឈ្មោះមុន)
៣. ឈ្មោះហាង
៤. ឈ្មោះដែនដីឥតគិតថ្លៃ ៖ ដែនដីឥតគិតថ្លៃដែល ezwebkh បានផ្តល់ឱ្យអ្នក។ ដែនដីដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោមទ្រង់ទ្រាយ ឈ្មោះដែនដីវេបសាយ.ezweb.online ។