តារាង ស្ថិតិលក់ទំនិញ - ប្រភពការបញ្ជាទិញ

មើលបញ្ជី ប្រភពការបញ្ជាទិញ

ប្រភពបញ្ជាទិញ ប្រើដើម្បីបង្ហាញពីប្រភពដើម នៃការបញ្ជាទិញ។ ការបញ្ជាទិញអាចមានប្រភព ចេញពីគេហទំព័រ Facebook Fanpage, Telesale ជាដើម។ ទាំងអស់អាចត្រូវបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងនៅទំព័រប្រភពបញ្ជាទិញ។ ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រងបញ្ជី ប្រភពកាការបញ្ជាទិញរបស់ហាង សូមអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នៅលើរបារម៉ឺនុយ តារាងមាតិកា គ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ ចុចលើតារាងមាតិកា ស្ថិតិ ការលក់ - ប្រភពការបញ្ជាទិញ

នៅពេលដែលបានជ្រើសរើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញបញ្ជីនៃប្រភពបញ្ជាទិញ ដែលមាននៅក្នុងវែបសាយរបស់អ្នក។

បញ្ជី , ប្រភពការបញ្ជាទិញ

ត្រងបញ្ជី ប្រភពការបញ្ជាទិញ

ក្នុងចំណុចប្រទាក់ គ្រប់គ្រងប្រភពបញ្ជាទិញ អ្នកមើលប្រអប់ តម្រង

តម្រង

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចត្រងបញ្ជី នៃប្រភពបញ្ជាទិញ ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ អ្នកអាចតម្រងដោយផ្អែកលើ ពាក្យគន្លឹះ ទាក់ទងនឹងប្រភពបញ្ជាទិញ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ ដែលចាំបាច់ អ្នកចុចប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីចាប់ផ្តើមបន្តតម្រង បញ្ជីប្រភពបញ្ជាទិញ។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅទំព័រគ្រប់គ្រងប្រភពការបញ្ជាទិញ។

មើលព័ត៌មានការបញ្ជាទិញ តាមជួរឈរ

នៅលើជ្រុងខាងឆ្វេង នៃទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង សូមរកប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកប្ដូរជួរឈរព័ត៌មានតាមបំណង ដែលបានបង្ហាញនៅ ក្នុងបញ្ជីការបញ្ជាទិញ។ អាស្រ័យលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដែលអ្នកជ្រើសរើស គេហទំព័រនឹងបង្ហាញព័ត៌មានជួរឈរទាំងនោះ។ ដើម្បីជ្រើសជួរឈរដែលបានបង្ហាញ អ្នកចុចលើប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ ។ បណ្តាជួរឈរដែលបង្ហាញ អ្នកអាចជ្រើសរើសនឹងបង្ហាញដូចរូប​ ៖

បង្ហាញជួរឈរ, លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ បង្ហាញជួរឈររួមមាន ៖

ឈ្មោះជួរឈរ ការប្រើប្រាស់
ឈ្មោះប្រភព ឈ្មោះបង្ហាញនៃប្រភពការបញ្ជាទិញ។
ពណ៌ ពណ៌តំណាងឱ្យប្រភពនៃការបញ្ជាទិញ

អ្នកចុចលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញជួរឈរព័ត៌មាន ដែលបង្ហាញតាមឆន្ទៈនិងចុចម្ដងទៀតដើម្បីដោះជម្រើស ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការកែសម្រួល ជួរឈរព័ត៌មានដែលបង្ហាញតាមបំណង អ្នកចុចលើចំណុចខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបិទប្រអប់។

បន្ថែមប្រភព ការបញ្ជាទិញថ្មី

ប្រើប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី ដើម្បីបន្ថែមប្រភពបញ្ជាទិញថ្មីទៅវែបសាយត៍។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅក្នុងទំព័រ ប្រភពការបញ្ជាទិញ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិសទៅទំព័រ ប្រភពការបញ្ជាទិញថ្មី។

បន្ថែមព័ត៌មាន សម្រាប់ប្រភពការបញ្ជាទិញ

ប្រភពការបញ្ជាទិញនិមួយៗ មុនពេលបានបន្ថែមទៅគេហទំព័រ ត្រូវតែបន្ថែមព័ត៌មានមូលដ្ឋានមួយចំនួន។ បណ្តាព័ត៌មាននេះ នឹងត្រូវបានបន្ថែមនៅតាមបង្អួច បន្ថែមប្រភពការបញ្ជាទិញថ្មី

បណ្តាព័ត៌មាន មូលដ្ឋាននៃប្រភពការបញ្ជាទិញរួមមាន ៖

ពត៌មាន មាតិកា
ឈ្មោះប្រភព បង្ហាញឈ្មោះនៃប្រភពបញ្ជាទិញ
ពណ៌ ពណ៌តំណាងឱ្យការបញ្ជាទិញ

រក្សាទុកប្រភពការបញ្ជាទិញ ដែលបានបង្កើតថ្មី

នៅពេលអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់ សម្រាប់ប្រភពបញ្ជាទិញ សូមចុចប៊ូតុង រក្សាទុក ដើម្បីរក្សាទុកប្រភពបញ្ជាទិញថ្មីនៅគេហទំព័រ។

គ្រប់គ្រងប្រភពបញ្ជាទិញនីមួយៗ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រភពការបញ្ជាទិញនីមួយ ក្នុងបញ្ជីប្រភពនៃការបញ្ជាទិញ សូមប្រើជួរឈរ ការគ្រប់គ្រង នៅខាងស្ដាំនៃបញ្ជីប្រភពការបញ្ជាទិញ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម ៖

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើប្រាស់
ប៊ូតុងពណ៌លឿង, អុបឌែត ប៊ូតុងពណ៌លឿង លក្ខណៈ អុបឌែត ៖ នៅពេលដែលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិសទៅទំព័រ កែប្រែព័ត៌មានប្រភពកាបញ្ជាទិញ (ដូចជាការបន្ថែមទំព័រថ្មី - មើលថែមនៅផ្នែកណែនាំ "បន្ថែមប្រភពនៃបញ្ជាទិញថ្មី") ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែប្រែ អ្នកចុចប៊ូតុង "រក្សាទុក"
ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម, លុប ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម លក្ខណៈ លុប ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ​ ប្រអប់ការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកប្រាកដថាចង់លុបប្រភព បញ្ជាទិញ អ្នកចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ប្រភពបញ្ជាទិញ នឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លុប អ្នកចុចលើ "បោះបង់"

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ មួយឬច្រើន នៃប្រភពការបញ្ជាទិញ

ក្រៅពីការគ្រប់គ្រងបញ្ជាទិញទំនិញ លក្ខណៈមូលដ្ឋានទំាងពីរដូចខាងលើ ៖ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលអ្នកចុចលើ មួយឬច្រើននៃប្រភពបញ្ជាទិញ ដែលអ្នកចង់គ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ របារកែសម្រួលតាមបំណង នឹងលេចឡើង ប្រអប់ ជ្រើសរើសសកម្មភាព (១ បន្ទាត់ )

ការគ្រប់គ្រងកំរិតខ្ពស់

នៅពេលដែលចុចជ្រើសប្រអប់នេះ បណ្តាលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់នឹងលេចឡើងរួមមាន ៖

លក្ខណៈពិសេស ការប្រើប្រាស់
លុប លុបប្រភពនៃការបញ្ជាទិញចេញពីបញ្ជី

តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • មើលបញ្ជី ប្រភពការបញ្ជាទិញ
  • ត្រងបញ្ជី ប្រភពការបញ្ជាទិញ
  • មើលព័ត៌មានការបញ្ជាទិញ តាមជួរឈរ
  • បន្ថែមប្រភព ការបញ្ជាទិញថ្មី
    • បន្ថែមព័ត៌មាន សម្រាប់ប្រភពការបញ្ជាទិញ
    • រក្សាទុកប្រភពការបញ្ជាទិញ ដែលបានបង្កើតថ្មី
  • គ្រប់គ្រងប្រភពបញ្ជាទិញនីមួយៗ
  • ការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ មួយឬច្រើន នៃប្រភពការបញ្ជាទិញ