បណ្តាប្រភេទ ចំណុចប្រទាក់

បញ្ជី ចំណុចប្រទាក់

ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រងបញ្ជីនៃចំណុចប្រទាក់ទាំងអស់ អ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នៅលើរបារម៉ឺនុយ តារាងមាតិកាចំណុចប្រទាក់ ចុចដើម្បីជ្រើសរើសតារាងមាតិកា បណ្តាប្រភេទចំណុចប្រទាក់

alt

កម្មសិទ្ធិ ចំណុចប្រទាក់ - ប្រើប្រាស់

នៅលើទំព័រ ផ្ទុកបណ្តាប្រភេទចំណុចប្រទាក់ ផ្នែកខាងលើគឺជាចំណុចប្រទាក់របស់អ្នក ដែលមានផ្ទុកបណ្តាប្រភេទ ចំណុចប្រទាក់ ដែលអ្នកជាកម្មសិទ្ធនិងកំពុងប្រើ។

alt

ជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់ថ្មី

នៅពេលអ្នកជ្រើសរើស បានចំណុចប្រទាក់មួយដែលសមរម្យ ពីបណ្តាប្រភេទចំណុចប្រទាក់ សូមចុចលើប៊ូតុង ចុះឈ្មោះ​ភ្លាម ឬអ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង មើលការបង្ហាញជាមុន ដើម្បីពិនិត្យមើលចំណុចប្រទាក់មុនពេលចុះឈ្មោះ។

បន្ទាប់ពីបានចុះឈ្មោះ លើចំណុចប្រទាក់ដែលអ្នកចង់ប្រើ ដើម្បីប្រើចំណុចប្រទាក់ សម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែចូលទៅកាន់ចំណុចប្រទាក់របស់អ្នក ជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់ ដែលអ្នកចង់ប្រើ ហើយចុចប៊ូតុងដំឡើង។


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • បញ្ជី ចំណុចប្រទាក់
  • កម្មសិទ្ធិ ចំណុចប្រទាក់ - ប្រើប្រាស់
  • ជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់ថ្មី