តារាង ស្ថិតិលក់ - ស្ថានភាព ការបញ្ជាទិញ

មើលបញ្ជីស្ថានភាព

ស្ថានភាពការបញ្ជាទិញត្រូវបានប្រើ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការបញ្ជាទិញ។ ទាំងអស់អាចត្រូវបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងនៅទំព័រស្ថានភាព។ ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រងបញ្ជីស្តង់ដារហាងរបស់អ្នក ចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រគ្រប់គ្រង នៅក្នុងរបារម៉ឺនុយ តារាងមាតិកា គ្រប់គ្រងការលក់ ទំនិញ ចុចជ្រើសលើធាតុ ស្ថិតិការលក់ទំនិញ - ស្ថានភាព

ម៉ឺនុយ, ស្ថិតិលក់, ស្ថានភាព

នៅពេលដែលបានជ្រើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញ បញ្ជីស្ថានភាពដែលមាននៅក្នុងវែបសាយរបស់អ្នក។

បញ្ជី, ស្ថានភាព

តម្រងបញ្ជីស្ថានភាព

នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់គ្រប់គ្រងស្ថានភាព អ្នករកប្រអប់ តម្រង

តម្រង

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចត្រង បញ្ជីស្ថានភាពដែលត្រូវបង្ហាញ។ អ្នកអាចត្រងដោយផ្អែកលើ ពាក្យសម្ងាត់ ដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាព។ នៅពេលអ្នកបញ្ចូល ពាក្យគន្លឹះដែលចាំបាច់ អ្នកចុចប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីបន្តតម្រងបញ្ជីស្ថានភាព។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅទំព័រគ្រប់គ្រងស្ថានភាព។

មើលព័ត៌មានស្ថានភាពក្នុងជួរឈរ

នៅលើជ្រុងខាងឆ្វេងនៃទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង សូមអ្នករកប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកប្ដូរតាមបំណងជួរឈរព័ត៌មាន ដែលបានបង្ហាញ នៅក្នុងបញ្ជីស្ថានភាពការបញ្ជាទិញ។ អាស្រ័យលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអ្នកជ្រើសរើស គេហទំព័រនឹងបង្ហាញជួរឈរទាំងនោះ។ ដើម្បីជ្រើសជួរឈរដែលបានបង្ហាញ អ្នកចុចលើ ជួរឈរបង្ហាញ ។ បណ្តាជួរឈរដែលបានបង្ហាញ អ្នកអាចជ្រើសរើសនឹងលេចឡើងដូចជារូប ៖

បង្ហាញជួរឈរ   លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

បណ្តាជួរឈរដែលបង្ហាញរួមមាន ៖

ឈ្មោះជួរឈរ ការប្រើប្រាស់
ឈ្មោះស្ថានភាព បង្ហាញឈ្មោះនៃស្ថានភាព
ពណ៌ ពណ៌តំណាងឱ្យស្ថានភាព

អ្នកចុចលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញជួរឈរព័ត៌មាន ដែលបង្ហាញតាមឆន្ទៈ និងចុចម្ដងទៀតដើម្បីដោះជម្រើស។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែសម្រួលជួរឈរព័ត៌មានបង្ហាញតាមបំណង អ្នកចុចលើចំណុចខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបិទប្រអប់។

បន្ថែមស្ថានភាពថ្មី

ប្រើប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី ដើម្បីបន្ថែមស្ថានភាពថ្មីទៅវែបសាយត៍។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅក្នុងទំព័រ ស្ថានភាព ,អ្នកនឹងត្រូវបាន ប្ដូរទិសទៅទំព័របន្ថែមស្ថានភាពថ្មី។ មើលសេចក្តីណែនាំជាក់លាក់នៅ ណែនាំរបៀបបន្ថែមស្ថានភាពថ្មី

គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនីមួយៗ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនីមួយៗ នៅក្នុងបញ្ជីស្ថានភាព អ្នកប្រើជួរឈរ គ្រប់គ្រង នៅខាងស្ដាំនៃបញ្ជីស្ថានភាព ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើប្រាស់
ប៊ូតុងពណ៌លឿង, អាប់ដេត ប៊ូតុងពណ៌លឿង លក្ខណៈអាប់ដេត ៖ នៅពេលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិសទៅទំព័រកែសម្រួលស្ថានភាព (ដូចជាទំព័របន្ថែមថ្មី - សូមមើលបន្ថែមការណែនាំ "បន្ថែមស្ថានភាពថ្មី")។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែប្រែ អ្នកចុចប៊ូតុង "រក្សាទុក"
ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម, លុប ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម លក្ខណៈលុប ៖​ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ប្រអប់នៃការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបស្ថានភាព អ្នកចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ស្ថានភាពនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លុប អ្នកចុចប៊ូតុង "បោះបង់"

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់មួយឬច្រើននៃស្ថានភាព

ក្រៅពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមូលដ្ឋានពីរខាងលើ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលអ្នកចុចលើស្ថានភាពមួយឬច្រើន ដែលអ្នកចង់គ្រប់គ្រង របារកែសម្រួលតាមចិត្ត នឹងលេចឡើងអប់ ជ្រើសរើសសកម្មភាព (១​ បន្ទាត់ )

ការគ្រប់គ្រងកំរិតខ្ពស់

នៅពេលចុចជ្រើសលើប្រអប់នេះ បណ្តាលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់នឹងលេចឡើងរួមមាន ៖

លក្ខណៈពិសេស ការប្រើប្រាស់
លុប លុបស្ថានភាពចេញពីបញ្ជី

លក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់   ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផលិតផល


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • មើលបញ្ជីស្ថានភាព
  • តម្រងបញ្ជីស្ថានភាព
  • មើលព័ត៌មានស្ថានភាពក្នុងជួរឈរ
  • បន្ថែមស្ថានភាពថ្មី
  • គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនីមួយៗ
  • ការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់មួយឬច្រើននៃស្ថានភាព