រចនាម៉ឺនុយ

ដើម្បីមើលនិងរចនាម៉ឺនុយ សូមអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រគ្រប់គ្រង នៅលើម៉ឺនុយ តារាងមាតិកា ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ​ ប្រព័ន្ធ ចុចជ្រើស តារាងមាតិកា ចំណុចប្រទាក់ - រចនាម៉ឺនុយ alt

សេចក្តីណែនាំ

ផ្នែកមាតិកានៃទំព័ររចនាម៉ឺនុយ មាន 4 ប្រភេទសំខាន់ៗ គឺ ៖​

alt

ឈ្មោះប្រភេទ មាតិកា
ទំព័រឋិតិវន្ត រួមមានបណ្តាទំព័រប្លង់មេដូចជា ៖ ទំព័រដើម ឧទ្ទិសនាម ផលិតផល ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង បណ្តាមាតិកាដែលមានស្រាប់។ ក្រៅពីទំព័រដែលបានរៀបរាប់ ប្រសិនបើ អ្នកចង់បង្កើតទំព័រប្លង់ថ្មី អ្នកអាចចុចប៊ូតុង បន្ថែមទំព័រឋិតិវន្ត
ប្រភេទផលិតផល រួមបញ្ចូលប្រភេទផលិតផល ដែលអ្នកបានបង្កើតសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក
ប្រភេទទាំងអស់ ព័ត៌មាន ៖ ចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានទាំងអស់។ មានបញ្ជីព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលមានស្រាប់។ ផលិតផល ៖ សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រផលិតផលទាំងអស់។ មានបញ្ជីផលិតផលដែលមានស្រាប់ទាំងអស់
តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ ភ្ជាប់តំណទៅបណ្តាវេបសាយខាងក្រៅ ចំពោះទំព័រវិបសាយដែលអ្នកចង់តភ្ជាប់

គ្រប់គ្រងម៉ឺនុយ

ចាប់ផ្តើមការរចនាម៉ឺនុយ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាមបណ្តាជំហានខាងក្រោមនេះ ៖

alt

  • ជំហានទី ១ ៖ ចុចនៅប្រអប់ការ៉េ នៅមុខតារាងមាតិកា ម៉ឺនុយ ត្រូវការបន្ថែម។
  • ជំហានទី ២ ៖ ចុចប៊ូតុងបន្ថែមចូលទៅម៉ឺនុយ ដើម្បីតារាងមាតិកាម៉ឺនុយ បានបន្ថែមទៅបញ្ជីម៉ឺនុយ។
  • ជំហានទី ៣ ៖ ចុចដើម្បីផ្លាស់ទី តារាងមាតិកាម៉ឺនុយ តាមការចូលចិត្តរបស់អ្នក។

alt

  • ជំហានទី ៤ ៖ លុបតារាងមាតិកាម៉ឺនុយ។
  • ជំហានទី ៥ ៖ ពង្រីកតារាងមាតិកាម៉ឺនុយ សម្រាប់ការប្ដូរតាមបំណង ជាក់លាក់មួយចំនួនដែលបន្ថែម។

alt

  • ជំហានទី ៦៖ ឈ្មោះប្រភេទ តារាងមាតិកាម៉ឺនុយ។
  • ជំហានទី ៧៖ ចុចដើម្បីកែសម្រួល ឈ្មោះបង្ហាញរបស់ តារាងមាតិកាម៉ឺនុយ។

តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • សេចក្តីណែនាំ
  • គ្រប់គ្រងម៉ឺនុយ