តារាងមាតិកា អំពីការគ្រប់គ្រងមាតិកា - ទំព័រមាតិកា

ដើម្បីគ្រប់គ្រងទំព័រមាតិកា សូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រគ្រប់គ្រង នៅលើរបាម៉ឺនុយ ការគ្រប់គ្រងមាតិកា ចុចលើធាតុ ទំព័រមាតិកា

ទំព័រមាតិកា, ម៉ឺនុយ

នៅពេលដែលបានជ្រើសរើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នឹងបង្ហាញបញ្ជីនៃទំព័រមាតិកាទាំងអស់ ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។

ទំព័រមាតិកា

ត្រងបញ្ជីទំព័រមាតិកា

នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ ទំព័រមាតិកា អ្នករកប្រអប់ តម្រង

ទំព័រមាតិកា, ត្រងបញ្ជីទំព័រមាតិកា

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចត្រងបញ្ជី ទំព័រមាតិកាដើម្បីបង្ហាញ។ អ្នកអាចតម្រងផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរ ៖ ពាក្យគន្លឹះ , អនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញ ។ នៅពេលអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់ អ្នកចុចលើប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីបន្តតម្រងបញ្ជីទំព័រមាតិកា។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅលើទំព័រគ្រប់គ្រងមាតិកា។

គ្រប់គ្រងទំព័រមាតិកានីមួយៗ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងទំព័រមាតិកានីមួយៗ អ្នកប្រើជួរឈរ គ្រប់គ្រង នៅខាងឆ្វេងនៃបញ្ជីទំព័រមាតិកា ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើប្រាស់
ប៊ូតុងពណ៌ខៀវ, មើលជាមុន ប៊ូតុងពណ៌ខៀវ លក្ខណៈម់លជាមុន ៖ នៅពេលដែលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិស ទៅទំព័រមាតិកានៃគេហទំព័រ។
ប៊ូតុងពណ៌បៃតង, បានបង្ហាញ ប៊ូតុងពណ៌បៃតង លក្ខណៈពិសេសនៃការបង្ហាញ ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ទំព័រមាតិកានឹងមិនត្រូវបាន បង្ហាញនៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងប្រែពណ៌ប្រផេះ) ។ [គ្រប់គ្រងទំព័រមាតិកានីមួយៗ ប៊ូតុងពណ៌បៃតង] (https://ezstatic1.ezweb.online/portal/help-center-kh/icon/icon-disable.png) ដើម្បីបញ្ចប់ អ្នកចុចលើប៊ូតុងនេះម្ដងទៀត ទំព័រមាតិកានឹងត្រូវបានបង្ហាញ ត្រឡប់វិញនៅលើគេហទំព័រ (ប៊ូតុងត្រឡប់ទៅពណ៌បៃតង) ។
ប៊ូតុងពណ៌លឿង, អាប់ដេត ប៊ូតុងពណ៌លឿង លក្ខណៈអាប់ដេត ៖ នៅពេលដែលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទៅទំព័រ កែសម្រួលទំព័រមាតិកា។ (ដូចជាទំព័របន្ថែមថ្មី - សូមមើលថែមការណែនាំ "ការបន្ថែមមាតិកាទំព័រថ្មី" ") ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែប្រែ អ្នកចុចប៊ូតុង "រក្សាទុក"
ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម, លុប ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម លក្ខណៈលុប ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ប្រអប់ការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើ អ្នកពិតជាចង់លុបទំព័រមាតិកា អ្នកចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" អត្ថបទនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លុបអត្ថបទ អ្នកចុចប៊ូតុង "បោះបង់" ។

បន្ថែមទំព័រមាតិកាថ្មី

ដើម្បីបន្ថែមទំព័រមាតិកាថ្មី សូមចុចលើប្រអប់ បន្ថែមថ្មី នៅលើទំព័រគ្រប់គ្រង ទំព័រមាតិកា ។ នៅពេលដែលបានជ្រើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងប្តូរទៅបន្ថែមទំព័រថ្មី នៅទំព័រមាតិការ។ បន្ថែមទំព័រមាតិកាថ្មី

បន្ថែមព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អត្ថបទ

ទំព័រមាតិកានីមួយៗ នៅពេលត្រូវបានបន្ថែមទៅគេហទំព័រ គួរតែត្រូវបានផ្តល់នូវព័ត៌មានទូទៅមួយចំនួនរួមមាន ៖

ព័ត៌មាន មាតិកា
ចំណងជើង ឈ្មោះទំព័រមាតិកានឹងបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ
លំដាប់ អាទិភាពលំដាប់លេចឡើង នៃទំព័រមាតិកានៅលើគេហទំព័រ
បង្ហាញ ជម្រើសបង្ហាញឬមិនបង្ហាញអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកចុចលើប៊ូតុង មាន ដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទដែលបង្ហាញនៅលើវែបសាយត៍ ហើយចុចលើប៊ូតុង គ្មាន ដើម្បីអត្ថបទមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ។
មាតិកា ខ្លឹមសារមាតិកាជាក់លាក់នៃទំព័រដែលអ្នកចង់បង្កើត

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ព័ត៌មានទូទៅ នៃទំព័រមាតិកា អ្នកចុចលើប្រអប់ SEO ដើម្បីបន្ថែមបណ្តាព័ត៌មាន ស្វែងរកម៉ាស៊ីនបង្កើនប្រសិទ្ធភាព(SEO)សម្រាប់ទំព័រមាតិកា ។ បន្ថែមទំព័រមាតិកាថ្មី, seo

ព័ត៌មាន មាតិកា
ភ្ជប់តំណ/ alias ភ្ជប់តំណដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មាន ឧទាហរណ៍ ៖ example.com/page/page-noi-dup-1 ។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ Alias គឺជាផ្នែក "ទំព័រអាសយដ្ឋាន 1" ។ បើអ្នកមិនបញ្ចូលភ្ជប់តំណ / alias ប្រព័ន្ធនឹងបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ស្លាកចំណងជើង គឺជាចំណងជើងខ្លីសម្រាប់ទំព័រមាតិកា ស្លាកចំណងជើងនេះ នឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក នៃឧបករណ៍ស្វែងរក
សេចក្ដីពិពណ៌នាមេតា គឺជាសេចក្ដីពិពណ៌នាខ្លីនៃទំព័រមាតិកា។ សេចក្ដីពិពណ៌នានេះ នឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅក្នុងការពិពណ៌នានៃលទ្ធផលស្វែងរក
ពាក្យគន្លឹះមេតា បណ្តាពាក្យសម្ងាត់ដែលទាក់ទងនឹងទំព័រមាតិកា។ ទំព័រមាតិកានឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក ដោយប្រើពាក្យគន្លឹះទាំងនេះ

នៅពេលអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មាន សូមចុចលើប៊ូតុង រក្សាទុក ដើម្បីរក្សាទុកទំព័រមាតិកា។


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • ត្រងបញ្ជីទំព័រមាតិកា
  • គ្រប់គ្រងទំព័រមាតិកានីមួយៗ
  • បន្ថែមទំព័រមាតិកាថ្មី
  • បន្ថែមព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អត្ថបទ