ទម្រង់នៃការប្រមូលព័ត៌មាន

សូមមើលបញ្ជីគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់

ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រងបញ្ជីផលិតផល ទាំងអស់របស់ហាង សូមអ្នកទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន ទំព័រគ្រប់គ្រង នៅលើរបារម៉ឺនុយ បង្កើតវេបសាយ ចុចជ្រើសតារាងមាតិកា ទម្រង់ (Forms)

ម៉ឺនុយ, ទម្រង់, គ្រប់ទម្រង់

បន្ថែមទម្រង់ថ្មី

ទម្រង់គឺជាសំណុំបែបបទ ផ្ទុកព័ត៌មានដែលអ្នកចង់ឱ្យ អតិថិជនបំពេញ។ សំណុំបែបបទជួយអ្នកទទួលបានព័ត៌មាន ពីអតិថិជនរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកនឹងទាក់ទង និងរក្សាទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងងាយស្រួល ជាមួយអតិថិជនចាស់និងអតិថិជនសក្តានុពលរបស់អ្នក។ ជាដំបូងសូមអ្នកចូលទៅផ្នែក ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ >> សំណុំបែបបទ ដើម្បីមើលបញ្ជីនៃទម្រង់ដែលបានបង្កើត។ បន្ទាប់មកសូមអ្នកចុចសញ្ញា + ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើត សំណុំបែបបទថ្មីមួយ ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

alt

សូមអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដែលទំព័របង្កើតសំណុំបែបបទថ្មីបានស្នើ។

alt

ចំណងជើង មាតិកា
ឈ្មោះទម្រង់ បញ្ចូលឈ្មោះសម្រាប់ទម្រង់របស់អ្នក
សំណុំបែបបទព័ត៌មាន ជ្រើសសំណុំបែបបទដែលអ្នកចង់បាន រួមមាន ៨ ទម្រង់ ៖ អ្នកក៏អាចបង្កើតទំរង់ថ្មី ដោយចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅជាប់ក្បែ
អ៊ីម៉ែល ទទួល បញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលការជូនដំណឹង ពីទំរង់របស់អតិថិជន
បន្ទាប់ពីផ្ញើសំណុំបែបបទប្តូរទិសទៅ ជ្រើសទំព័រប្លង់ ដែលវេបសាយនឹងបញ្ជូន បន្ទាប់ពីដាក់ស្នើទម្រង់
ប៊ូតុង ផ្ញើ ដាក់ឈ្មោះ សម្រាប់ប៊ូតុង ផ្ញើរបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីបញ្ចូលព័ត៌មាន គ្រប់គ្រាន់ សូមអ្នកចុច ប៊ូតុង រក្សាទុក បន្ទាប់មកសំណុំបែបបទ នឹងចាប់ផ្តើមលេចឡើង នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • សូមមើលបញ្ជីគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់
  • បន្ថែមទម្រង់ថ្មី