ដឹកជញ្ជូន

បញ្ជី

អ្នកចង់កែសម្រួល អត្រាដឹកជញ្ជូនតាមបំណង សម្រាប់តំបន់នីមួយៗ សូមអ្នកទៅកាន់ផ្នែក ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ >> ការដឹកជញ្ជូន ដើម្បីមើលបញ្ជីនៃអត្រាដឹកជញ្ជូន ដែលកំពុងអនុវត្ត។

alt

បន្ថែមថ្មី

ដើម្បីបន្ថែមថ្មី កម្រិតតំលៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់តំបន់ណាមួយ សូមអ្នកចុចលើប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅជ្រុងខាងស្ដាំនៃអេក្រង់ ជ្រើសតំបន់ដែលអ្នកចង់អនុវត្ត អត្រាដឹកជញ្ជូន។

alt

បន្ទាប់មក សូមចុចប៊ូតុងបញ្ជាក់។

អាប់ដេត

ដើម្បីកែតម្រូវអត្រាដឹកជញ្ជូន សូមអ្នកចុចប៊ូតុង អាប់ដេត នៅផ្នែកខាងស្តាំនៃអេក្រង់។

សូមចូលទៅកាន់ទំព័រអាប់ដេត សម្រាប់អត្រាដឹកជញ្ជូន អ្នកគួរអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោមនេះ ៖​

  • ជំហានទី 1៖​ ដាក់ឈ្មោះ សម្រាប់ថ្លៃដឹកបញ្ជូនទំនិញនេះ។
  • ជំហានទី 2 ៖ បំពេញថ្លៃដឹកជញ្ជូន ដែលអ្នកចង់អនុវត្តទូទៅសំរាប់តំបន់ទាំងមូល។
  • ជំហានទី 3 ៖​ បំពេញបណ្តាថ្លៃដឹកជញ្ជូនដោយឡែក សម្រាប់ស្រុកឬខណ្ឌ នីមួយៗ (មិនចំាបាច់) ។

alt

នៅពេល អ្នកបានបំពេញព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ សូមអ្នកចុចប៊ូតុង រក្សាទុក ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត ថ្លៃដឹកជញ្ជូននោះ។


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • បញ្ជី
  • បន្ថែមថ្មី
  • អាប់ដេត