តារាងមាតិកា អតិថិជន - បញ្ជីអតិថិជន

I. មើលបញ្ជីអតិថិជន

បញ្ជីអតិថិជន មានផ្ទុកព័ត៌មាន បណ្តាអតិថិជន ដែលបានចុះឈ្មោះគណនី នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីធ្វើការទិញទំនិញ។ ដើម្បីមើល និងគ្រប់គ្រងបញ្ជីអតិថិជន របស់ហាង អ្នកប្រើរបារម៉ឺនុយ តារាងមាតិកា កម្មវិធីគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ ចុចជ្រើស អតិថិជន - អតិថិជន

ម៉ឺនុយ, អតិថិជន, អតិថិជន

នៅពេលដែលបានជ្រើសរើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នឹងបង្ហាញបញ្ជី នៃអតិថិជន ដែលបានដាក់បញ្ចូល នៅក្នុងវែបសាយរបស់អ្នក។

បញ្ជី, អតិថិជន

II. ត្រងបញ្ជីអតិថិជន

នៅក្នុង ចំណុចប្រទាក់ ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន អ្នករកប្រអប់ តម្រង

តម្រង

នេះគឺជា កន្លែងដែលអ្នក អាចត្រងបញ្ជីនៃអតិថិជន នឹងបានបង្ហាញ។ អ្នកអាចតម្រងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ទាំងបី ៖ ពាក្យគន្លឹះ , កាលបរិច្ឆេទបង្កើត , អនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញ ។ នៅពេល អ្នកបានបញ្ចូល បណ្តាព័ត៌មានចាំបាច់ អ្នកចុចលើប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីបន្តតម្រងបញ្ជីអតិថិជន។ លទ្ធផល នឹងបានបង្ហាញនៅលើទំព័រ ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន

III. មើលព័ត៌មាន អតិថិជនតាមជួរឈរ

នៅលើជ្រុង ខាងឆ្វេង នៃទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នករកមើលប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ

នេះគឺជា កន្លែងដែលអ្នកប្ដូរតាមបំណង បណ្តាជួរឈរព័ត៌មាន នឹងបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីអតិថិជន។ អាស្រ័យលើ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដែលអ្នកជ្រើសរើស គេហទំព័រនឹងបង្ហាញជួរឈរទាំងនោះ។ ដើម្បីជ្រើស បណ្តាជួរឈរដែលបានបង្ហាញ អ្នកចុចលើប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ ។ បណ្តាជួរឈរបង្ហាញ ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស នឹងបានបង្ហាញដូចជា ៖

បង្ហាញជួរឈរ, លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

បណ្តាជួរឈរ បានបង្ហាញរួមមាន៖

ឈ្មោះជួរឈរ ការប្រើប្រាស់
លេខកូដអតិថិជន លេខកូដអតិថិជន គឺជាកូដផ្សេងគ្នា សម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ។ លេខកូដអតិថិជន នឹងបានបង្កើត ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអតិថិជនចុះឈ្មោះ
ឈ្មោះអតិថិជន ឈ្មោះអតិថិជន ដែលប្រើ ដើម្បីចុះឈ្មោះគណនី
លេខទូរស័ព្ទ លេខទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង របស់អតិថិជន
អ៊ីម៉ែល អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនង របស់អតិថិជន
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត កាលបរិច្ឆេទ អតិថិជន ចាប់ផ្តើប បង្កើតគណនី
សរុបការបញ្ជាទិញ សរុបចំនួន នៃការបញ្ជាទិញ អតិថិជននេះ ដែលបានដាក់នៅវែបសាយត៍
សរុបចំនួនប្រាក់ សរុបចំនួនប្រាក់ ដែលអតិថិជនបានប្រើ នៅលើគេហទំព័រ

អ្នកចុចលើ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញជួរឈរព័ត៌មាន ដែលបានបង្ហាញតាមឆន្ទៈនិងចុចម្ដងទៀត ដើម្បីដោះជម្រើស។ បន្ទាប់ពី បានបញ្ចប់ការកែសម្រួល ជួរឈរព័ត៌មាន បានបង្ហាញ អ្នកចុចលើចំណុច ខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបិទប្រអប់។

IV. គ្រប់គ្រង អតិថិជននីមួយៗ

ដើម្បី គ្រប់គ្រងអតិថិជន នីមួយៗ ក្នុងបញ្ជីអតិថិជន អ្នកប្រើប្រាស់ជួរឈរ គ្រប់គ្រង នៅខាងស្ដាំនៃបញ្ជីអតិថិជន ជាមួយបណ្តាលក្ខណៈពិសេស ដូចខាងក្រោម ៖

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើប្រាស់
ប៊ូតុងបៃតង,បង្ហាញ ប៊ូតុងពណ៌បៃតង លក្ខណៈពិសេសនៃការបង្ហាញ ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អតិថិជននឹងមិនបានបង្ហាញ នៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ប្រផេះ) ។ [ការបង្ហាញអតិថិជន] (https://ezstatic1.ezweb.online/portal/ ដើម្បីបញ្ចប់ អ្នកចុចលើប៊ូតុងនេះម្តងទៀត អតិថិជននឹងបានបង្ហាញ នៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងត្រឡប់ទៅពណ៌បៃតងវិញ) ។
ប៊ូតុងខៀវ, មើលបញ្ជី ការបញ្ជាទិញ ប៊ូតុងតុងខៀវ, លក្ខណៈពិសេសមើលបញ្ជី ការបញ្ជាទិញ ៖ នៅពេលចុចលើ លក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងបានប្ដូរទិសទៅទំព័រគ្រប់គ្រងបញ្ជី ការបញ្ជាទិញនៃអតិថិជន ដែលបានជ្រើសរើស។ រាល់ការបញ្ជាទិញ ដែលកម្ម៉ង់ដោយអតិថិជននឹងបានបង្ហាញ។
ប៊ូតុងក្រហម, លុប ប៊ូតុងក្រហម លក្ខណៈលុប ៖ នៅពេលចុចលើ លក្ខណៈពិសេសនេះ ប្រអប់ការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើ ពិតជាចង់លុបគណនី របស់អតិថិជន អ្នកចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" គណនីអតិថិជននឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើ អ្នកមិនចង់លុប អ្នកចុចប៊ូតុង "បោះបង់"!

តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • I. មើលបញ្ជីអតិថិជន
  • II. ត្រងបញ្ជីអតិថិជន
  • III. មើលព័ត៌មាន អតិថិជនតាមជួរឈរ
  • IV. គ្រប់គ្រង អតិថិជននីមួយៗ