តារាងមាតិកា ផលិតផល - គុណលក្ខណៈ

មើលបញ្ជីលក្ខណៈសម្បត្តិ

ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រង បញ្ជីនៃលក្ខណសម្បត្តិផលិតផល នៅលើគេហទំព័រ សូមប្រើរបារម៉ឺនុយ គ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ សូមចុចជ្រើស ផលិតផល គុណលក្ខណៈ ** ។

ម៉ឺនុយ, ផលិតផល, គុណលក្ខណៈ

នៅពេលដែលបានជ្រើសរើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញបញ្ជីនៃលក្ខណសម្បត្តិ ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង្កើតលក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់វែបសាយ ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមិនបង្ហាញបញ្ជីនេះទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបង្កើតលក្ខណសម្បត្តិថ្មី មុននឹងមើលបញ្ជីនៃលក្ខណសម្បត្តិនៅលើគេហទំព័រ។ សូមមើលបន្ថែមនៅការណែនាំ បន្ថែមគុណលក្ខណៈថ្មី

បញ្ជី, គុណលក្ខណៈ

ត្រងបញ្ជីគុណលក្ខណៈ

នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់គ្រប់គ្រងលក្ខណសម្បត្តិ អ្នករកមើលប្រអប់ តម្រង

តម្រង

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចត្រងបញ្ជីរបស់លក្ខណៈសម្បត្តិ ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ អ្នកអាចតម្រងផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ទាំងបី ៖ ពាក្យគន្លឹះ , * កាលបរិច្ឆេទបង្កើត , អនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញ ។ នៅពេលអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់ អ្នកចុចប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីចាប់ផ្តើមបន្តតម្រងបញ្ជីគុណលក្ខណៈ។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅទំព័រគ្រប់គ្រងលក្ខណៈសម្បត្តិ ។

មើលព័ត៌មានគុណលក្ខណៈតាមជួរឈរ

នៅលើជ្រុងខាងឆ្វេងនៃទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង សូមរកមើលប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ

នេះជាកន្លែង ដែលអ្នកប្ដូរតាមបំណងជួរឈរ បណ្តាព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញ នៅក្នុងបញ្ជីគុណលក្ខណៈ។ អាស្រ័យលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអ្នកជ្រើសរើស គេហទំព័រនឹងបង្ហាញជួរឈរទាំងនោះ។ ដើម្បីជ្រើសបណ្តាជួរឈរដែលបង្ហាញ សូមអ្នកចុចលើប្រអប់ បង្ហាញជួរឈរ ។ បណ្តាជួរឈរដែលបានបង្ហាញ អ្នកអាចជ្រើសរើសនឹងលេចឡើងដូចជារូបភាព ៖​

បង្ហាញជួរឈរ , លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

បណ្តាជួរឈរបានបង្ហាញរួមមាន៖

ឈ្មោះជួរឈរ ការប្រើបា្រស់
ឈ្មោះគុណលក្ខណៈ បង្ហាញឈ្មោះរបស់លក្ខណៈសម្បត្តិ
តម្លៃ បង្ហាញបណ្តាតម្លៃនៃលក្ខណសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ន
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត បង្ហាញពេលវេលានៃលក្ខណៈសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ន ដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមបង្កើត

អ្នកចុចលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញជួរឈរព័ត៌មាន ដែលបានបង្ហាញតាមឆន្ទៈនិងចុចម្ដងទៀតដើម្បីដោះជម្រើស។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែប្រែតាំបំណង បណ្តាជួរឈរព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញ អ្នកចុចលើចំណុចខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបិទប្រអប់។

បន្ថែមលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មី

ប្រើប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី ដើម្បីបន្ថែមលក្ខណសម្បត្តិ ថ្មីចូលទៅទំព័រ។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅក្នុងទំព័រ លក្ខណសម្បត្តិផលិតផល អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិសទៅទំព័រ បន្ថែមលក្ខណសម្បត្តិថ្មី

Thêm thuộc tính

បណ្តាព័ត៌មានដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើត លក្ខណៈសម្បត្តិ ថ្មី ៖

ព័ត៌មាន មាតិកា
ឈ្មោះគុណលក្ខណៈ ឈ្មោះដែលត្រូវប្រើសម្រាប់គុណលក្ខណៈ
ប្រភេទបានបង្ហញ ការបែងចែកប្រភេទលក្ខណៈសម្បត្តិ តាមលំនាំដើម, ប្រភេទបង្ហញ នឹងមានពណ៌, ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើទ្រង់ទ្រាយផ្សេងដូចជា ៖ ទំងន់ ទំហំ ។ល។ អ្នកអាចជ្រើសរើស ប្រភេទ លក្ខណៈសម្បត្តិ ផ្សេង
ជម្រើសតម្លៃ បណ្តាតម្លៃជាក់លាក់ សម្រាប់គុណលក្ខណៈមួយ។ គុណលក្ខណៈនីមួយៗ អាចមានតម្លៃខុសៗគ្នាជាច្រើន។ អាចបន្ថែមតម្លៃដោយរបៀបចុចលើប៊ូតុង បន្ថែមតម្លៃ ។ តម្លៃគុណលក្ខណៈនីមួយៗ រួមមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖
តម្លៃ ៖តម្លៃនៃគុណលក្ខណៈ។ ឧទាហរណ៍ ៖ គុណលក្ខណៈ មានពណ៌បៃតង ពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង។ គុណលក្ខណៈមានទំហំដូចជាតួអក្សរ ៖ S, M, L, XL, ។ល។
ពណ៌ ៖អាចបន្ថែមពណ៌សម្រាប់បណ្តាតម្លៃនៃលក្ខណៈសម្បត្តិ។ ចុចក្នុងប្រអប់ លេខកូដពណ៌ ដើម្បីជ្រើសរើសពណ៌សម្រាប់តម្លៃ!
រូបភាព ៖ អាចបន្ថែមរូបភាពសម្រាប់តម្លៃគុណលក្ខណៈនីមួយៗ។ អ្នកអាច ជ្រើសរើសរូបថតពីបណ្ណាល័យ ផ្ទុករូបថត ឡើង
តម្រៀប ៖បង្ហាញលំដាប់នៃតម្លៃនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ន។ ទីតាំងនៅលើបំផុតនឹងមានលំដាប់គឺជា 0
ប្រភេទប្រើប្រាស់ ប្រភេទដែលលក្ខណៈសម្បត្តិ នេះនឹងបង្ហាញ។ លក្ខណសម្បត្តិបង្ហាញបានតែ សម្រាប់បណ្តាប្រភេទដែលបានជ្រើស នៅក្នុងធាតុនេះ
បង្ហាញ ជ្រើសស្ថានភាពសម្រាប់លក្ខណសម្បត្តិ ដែលត្រូវការបង្កើត
1 មាន៖ គុណលក្ខណៈនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ។
2 គ្មាន ៖ គុណលក្ខណៈនឹងមិនបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រទេ។

បណ្តាព័ត៌មានចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មីបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ចូល​៖ បន្ទាប់ពីបន្ថែមព័ត៌មានសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិ សូមចុចប៊ូតុង រក្សាទុក ដើម្បីបង្កើតលក្ខណសម្បត្តិថ្មី។

គ្រប់គ្រងគុណលក្ខណៈនីមួយៗ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងគុណលក្ខណៈនីមួយៗ នៅក្នុងបញ្ជីគុណលក្ខណៈ អ្នកប្រើជួរឈរ គ្រប់គ្រង នៅខាងស្តាំនៃបញ្ជីគុណលក្ខណៈ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើបា្រស់
ប៊ូតុងពណ៌បៃតង,  បានបង្ហាញ ប៊ូតុងពណ៌បៃតង បង្ហាញលក្ខណៈពិសេស ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ គុណលក្ខណៈនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងប្រែពណ៌ប្រផេះ) ។ [បង្ហាញគុណលក្ខណៈ] () ដើម្បីបញ្ចប់ អ្នកចុចប៊ូតុងនេះម្តងទៀត គុណលក្ខណៈនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងត្រឡប់ពណ៌បៃតង) ។
ប៊ូតុងពណ៌លឿង, អាប់ដេត ប៊ូតុងពណ៌លឿង លក្ខណៈអាប់ដេត ៖ នៅពេលដែលអ្នកចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិស ទៅទំព័រកែសម្រួលព័ត៌មាន នៃលក្ខណៈសម្បត្តិ (ដូចជាការបន្ថែមទំព័រថ្មី - មើលថែមការណែនាំ អំពី "ការបន្ថែមលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មី") ។ [អាប់ដេតលក្ខណៈសម្បត្តិ ] (https://ezstatic1.ezweb.online/portal/help-center-kh/icon/icon-update.png) បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការកែប្រែ សូមចុចលើប៊ូតុង "រក្សាទុក "
ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម, លុប ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម លក្ខណៈ លុប ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ប្រអប់ការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបលក្ខណសម្បត្តិ អ្នកចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ហើយលក្ខណសម្បត្តិនេះនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លុប អ្នកចុចលើប៊ូតុង "បោះបង់"!

តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • មើលបញ្ជីលក្ខណៈសម្បត្តិ
  • ត្រងបញ្ជីគុណលក្ខណៈ
  • មើលព័ត៌មានគុណលក្ខណៈតាមជួរឈរ
  • បន្ថែមលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មី
  • គ្រប់គ្រងគុណលក្ខណៈនីមួយៗ