តារាងមាតិកា បញ្ចុះតំលៃ - ផលិតផល បញ្ចុះតំលៃ

មើលបញ្ជីផលិតផល នៃការបញ្ចុះតំលៃ។

ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រងបញ្ជីផលិតផល ការបញ្ចុះតំលៃរបស់ហាង សូមអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នៅលើរបារម៉ឺនុយ តារាងមាតិកា* គ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ ចុចជ្រើសលើតារាងមាតិកា ការបញ្ចុះតំលៃ - ផលិតផលនៃការបញ្ចុះតំលៃ

ម៉ឺនុយ, ផលិតផល, ផលិតផលនៃការបញ្ចុះតំលៃ

បន្ទាប់ពីការជ្រើសរើស ទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញបញ្ជីផលិតផល នៃការបញ្ចុះតំលៃនៅក្នុងហាងរបស់អ្នក។ បណ្តាផលិតផលនៅក្នុងបញ្ជី ផលិតផលបញ្ចុះតំលៃ គឺជាផលិតផល ដែលមានតម្លៃទាបជាង តម្លៃដែលបានរាយក្នុងបញ្ជីដើម

បញ្ជី, ផលិតផលនៃការបញ្ចុះតំលៃ

ដើម្បីធ្វើការជាមួយគេហទំព័រនេះ គ្រប់គ្រងបញ្ជីនៃផលិតផល ដែលបានបញ្ចុះតំលៃ អ្នកអាចមើលបន្ថែម ការណែនាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីផលិតផល


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • មើលបញ្ជីផលិតផល នៃការបញ្ចុះតំលៃ។