តារាងមាតិកា ផលិតផល - ម៉ាកយីហោ

មើលបញ្ជីម៉ាកយីហោ

ដើម្បីមើលនិងគ្រប់គ្រង បញ្ជីម៉ាកយីហោរបស់ហាង សូមអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ទំព័រគ្រប់គ្រង នៅលើរបារម៉ឺនុយ ការគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ ចុចជ្រើសតារាងមាតិកា ផលិតផល - ម៉ាកយីហោ

ម៉ឺនុយ, ផលិតផល, ម៉ាកយីហោ

នៅពេលដែលបាន ជ្រើសរើសទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រង នឹងបង្ហាញបញ្ជីម៉ាកយីហោ ដែលមាននៅក្នុងវែបសាយរបស់អ្នក។

បញ្ជី, ម៉ាកយីហោ

តម្រងបញ្ជីម៉ាកយីហោ

ក្នុងចំណុចប្រទាក់ គ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោ សូមអ្នករកប្រអប់ តម្រង

តម្រង

នេះគឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចត្រងបញ្ជីម៉ាកយីហោ ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ អ្នកអាចតម្រងផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ទាំង ២ គឺ ៖ ពាក្យគន្លឹះ , កាលបរិច្ឆេទបង្កើត , អនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញ ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់ អ្នកចុចប៊ូតុង តម្រង ដើម្បីបន្តតម្រងបញ្ជីម៉ាកយីហោ។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ នៅទំព័រគ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោ។

បន្ថែមម៉ាកយីហោថ្មី

ប្រើប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី ដើម្បីបន្ថែមស្លាកសញ្ញាថ្មីចូលទៅវែបសាយត៍។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង បន្ថែមថ្មី នៅលើទំព័រ ម៉ាកយីហោ , អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទៅទំព័រ បន្ថែលម៉ាកយីហោថ្មី។

បន្ថែមម៉ាកយីហោ

បញ្ចូលពត៌មានចាំបាច់ សម្រាប់ម៉ាកយីហោ ដែលអ្នកចង់បង្កើតនៅក្នុងប្រអប់ បន្ថែកម៉ាកយីហោថ្មី ។ បណ្តាព័ត៌មានចាំបាច់រួមមាន ៖​

ព័ត៌មាន មាតិកា
ឈ្មោះម៉ាកយីហោ ឈ្មោះរបស់ ម៉ាកយីហោត្រូវការបង្កើត
ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ ប្រភេទដែលម៉ាកយីហោនេះនឹងបង្ហាញ។ ម៉ាកយីហោបង្ហាញបានតែ សម្រាប់បណ្តាប្រភេទដែលបានជ្រើសនៅតារាងមាតិកានេះ
លំដាប់ លំដាប់នៃការបង្ហាញឈ្មោះម៉ាកយីហោ នៅក្នុងបញ្ជីម៉ាកយីហោ។ ទីតាំងនៅលើមានលំដាប់គឺ 0
បង្ហាញ មាន ៖ ម៉ាកយីហោនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ
បង្ហាញ គ្មាន ៖ ម៉ាកយីហោ នឹងមិនបានបង្ហាញ នៅលើគេហទំព័រ

នៅពេល ដែលអ្នកបញ្ចូល ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើតម៉ាកយីហោ សូមចុចប៊ូតុង រក្សាទុក ដើម្បីបង្កើតម៉ាកយីហោថ្មី។

គ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោនីមួយៗ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងយីហោនីមួយៗ នៅក្នុងបញ្ជីយីហោរបស់ សូមអ្នកប្រើជួរឈរ គ្រប់គ្រង នៅខាងឆ្វេងបញ្ជីយីហោ ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសខាងក្រោម ៖​

គំនូរូបភាព ប៊ូតុង ការប្រើប្រាស់
ប៊ូតុងពណ៌បៃតង, ដែលបានបង្ហាញ ប៊ូតុងពណ៌បៃតង លក្ខណៈពិសេស នៃការបង្ហាញ ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ម៉ាកយីហោនឹងមិនបានបង្ហាញនៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងប្រែពណ៌ប្រផេះ) ។ [បង្ហាញម៉ាកយីហោ] (https://ezstatic1.ezweb.online/portal/help-center-kh/icon/icon-disable.png) ដើម្បីបញ្ចប់ អ្នកចុចលើប៊ូតុងនេះម្តងទៀត ផលិតផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រលក់ទំនិញ (ប៊ូតុងត្រឡប់ទៅពណ៌បៃតងវិញ) ។
ប៊ូតុងពណ៌លឿង, អុបឌែត ប៊ូតុងពណ៌លឿង លក្ខណៈ អុបឌែត ៖ នៅពេលអ្នក ចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្ដូរទិសទៅទំព័រកែប្រែពត៌មានម៉ាកយីហោ (ដូចជាទំព័របន្ថែមថ្មី - សូមមើលបន្ថែមនៅផ្នែកណែនាំ "បន្ថែមស្លាកសញ្ញាថ្មី") ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែប្រែ អ្នកចុចប៊ូតុង "រក្សាទុក"
ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម, លុប ប៊ូតុងពណ៌ក្រហម លក្ខណៈ លុប ៖ នៅពេលចុចលើលក្ខណៈពិសេសនេះ ប្រអប់ការបញ្ជាក់នឹងលេចឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកប្រាកដចង់លុបផ្លាកយីហោ អ្នកចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ម៉ាកយីហោនេះនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លុប អ្នកចុចលើ "បោះបង់"

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ នៃម៉ាកយីហោមួយឬច្រើន ។

ក្រៅពីលក្ខណៈពិសេស គ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោទាំងបីមូលដ្ឋានខាងលើ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសតាមចិត្ត បណ្តាលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលអ្នកចុច ជ្រើសមួយឬច្រើននៅលើម៉ាកយីហោ អ្នកចង់គ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ របារកែប្រែតាមចិត្ត នឹងលេចឡើងថែបប្រអប់។ ជ្រើសរើសសកម្មភាព (១ បន្ទាត់ )

ការគ្រប់គ្រងកំរិតខ្ពស់

នៅពេលដែលចុចជ្រើសប្រអប់នេះ បណ្តាលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់ នឹងលេចឡើងរួមទាំង ៖

លក្ខណៈ ការប្រើប្រាស់
លុប លុបម៉ាកយីហោ ចេញពីបញ្ជី

លក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់, គ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោផលិតផល


តើព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែរឬទេ?

  • មើលបញ្ជីម៉ាកយីហោ
  • តម្រងបញ្ជីម៉ាកយីហោ
  • បន្ថែមម៉ាកយីហោថ្មី
  • គ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោនីមួយៗ
  • ការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ នៃម៉ាកយីហោមួយឬច្រើន ។